Het bedrijf

Bodem

Op ons bedrijf wordt geen gebruik gemaakt van chemische synthetische middelen. Dit betekent dat we op een gezonde bodem onze gewassen zo goed mogelijk laten groeien. Basis voor die gezonde bodem is een ruime vruchtwisseling en goede bemesting. Momenteel zijn termen als ‘regeneratief’ en ‘natuurinclusief’ erg in zwang. Sommige bedrijven noemen zich een ‘regeneratief, natuur-inclusief kringloopbedrijf’. Of wij daaronder vallen? We zijn in ieder geval gecertificeerd biologisch, hebben aandacht voor de bodem en natuur en de omgeving waarin wij boeren.

Zo komen op ons bedrijf de meeste gewassen maar een maal in de vijf à zes jaar op hetzelfde perceel terecht. Ook hebben we een rustgewas in onze vruchtwisseling in gebouwd. Eenmaal in de zes jaar telen een mix van groenbemesters met onder andere phacelia, vlas en verschillende soorten klavers. . Deze mix helpt het onkruid onder de duim te houden, zorgt voor een diepe beworteling en bindt stikstof uit de lucht in haar wortels. Deze voedingstof komt later weer vrij voor gewassen die erna worden geteeld. De afgelopen jaren hebben we het aantal grondbewerkingen behoorlijk teruggebracht. Niet alle percelen worden nog geploegd. Waar mogelijk laten we dat achterwege. Het achterwege laten kan altijd na de groenbemester, die uitvriest in de winter, meestal na de teelt van peen en pastinaak en soms na de teelt van prei.
In het voorjaar wordt het maaisel van de gras/klaver van onze percelen grasland gebruikt voor bemesting van de groente. De andere maaisnedes worden verkocht aan een biologisch veehouder.

grond

Sinds een paar jaar is het gemengde karakter van het bedrijf weer een beetje hersteld; we hebben een koppel leghennen (ook gecertificeerd) in een mobiele kippenkar. Uiteraard leveren deze kippen niet voldoende mest voor ons bedrijf en daarom hebben we een samenwerking met het melkveebedrijf van de familie Peters-Fontaine uit Angerlo. Op deze manier kunnen we een kringloop realiseren. Wij betrekken de mest van hun koeien en zij nemen gras/klaver en afgekeurde groentes van ons af.

Natuur

We vinden natuur op ons bedrijf belangrijk. We hebben daarom een kikkerpoel gegraven met daaromheen passende beplanting. De poel is volop bewoond met o.a. kikkers en salamanders. Op het bedrijf is verder een hoogstamboomgaard aanwezig. In het verleden waren in deze regio bij elke boerderij zulke hoogstamboomgaarden te vinden. De bomen die bij ons staan zijn voornamelijk oude rassen, zoals de Bellefleur en Zoete van Cannes (appel), Dubbele Boeren Witte (pruim) en St. Remis (stoofpeer).

In samenwerking met vrijwilligers wordt gewerkt aan een erfbos en houtwal met schuilgelegenheid voor patrijzen en andere vogels en bloesem op verschillende tijdstippen voor insecten.

kikkerpoel

Trouwe bezoekers van ons erf waren in de afgelopen jaren de steenuil, groene specht, grote bonte specht, torenvalk, buizerd en allerlei zangvogels, waaronder de putter en het zwartkopje. Inmiddels broedt de steenuil en de gele kwikstaart bij ons.

Zonnepanelen

Sinds 2012 wekken we onze eigen elektriciteit op middels zonnepanelen. Dit biedt mogelijkheden om het gebruik van fossiele brandstoffen zoveel mogelijk terug te dringen. Zo lopen onze heftruck, beregeningspomp, de auto en ons zelfrijdend wiedbed op zonne-energie en hebben we de mogelijkheid onze werkschuur elektrisch te verwarmen.

zonnepanelen